Skip to main content

Det är viktigt att skydda barns lekmiljöer från buller. Kommuner måste se till att förskolegårdar och skolgårdar har en bra ljudmiljö.

Nacka valde att förbättra ljudmiljön vid en av sina förskolor med hjälp av AQVIS Miljöspont.

Sponten beställdes från AQVIS Miljö av vår återförsäljare Christian Berner och PalaPala Entreprenad monterade sponten runt förskolegården.

På bilderna syns hur sponten går att svänga för att anpassa bullerskyddet till gårdens form.