Skip to main content

Damm som sedimentfälla för dagvatten

Spiralformad damm av AQVIS Miljöspont ansluten till en dagvattenledning, där spiralen förhindrar sedimentflykt och kan enkelt tömmas på sediment.

Dammen har inlopp i centrum. Vid stora flöden bräddar kanalen över till  intilliggande kanal vid centrum, detta för att förhindra sedimentflykt. Efter spiralen rinner flödena samman. Lösningen kan jämföras med ett meandrande vattendrag, här med fördelen att den tar lite utrymme i anspråk, den är enkel att tömma på sediment.

Formen kan anpassas till omgivningen. Bilderna nedan kommer från projektet Sedimentdamm Tappström på uppdrag av Trafikverket.