Skip to main content

AQVIS Miljöspont möjliggör skarpa tvärsnitt mellan land och vatten vilket möjliggör att sedimenteringen kan lösas på en mindre yta, med helt anpassningsbara former. Detta lämpar sig väl nära trafikmiljöer, till exempel på ytor mellan av- och påfarter. Sedimenteringen kan ske nära källan och på mark som väghållaren redan disponerar. I dessa dammar görs sedimentströsklar och oljeavskiljare för effektivare sedimentering.

Trafikverket projekterar nu två sedimentdammar med AQVIS Miljöspont i genom  projekt för att förhindra att dagvatten från större vägar i Stockholmsregionen förorenar Mälaren och Östersjön.

Bilderna nedan kommer från projektet Sedimentdamm Tappström på uppdrag av Trafikverket.