Skip to main content

AQVIS Miljöspont användes vid Mölndalsån som markspont/tätkärna för erosionsskydd och nivågivande överfall. AQVIS Miljöspont används för att förhindra att vatten tränger in i ett saneringsområde vid utgrävning och sanering. När AQVIS Miljöspont  används som  invallningsbank för att skapa en tätkärna, möjliggörs omedelbar start utav invallningspumpar efter tidigare sprickor och läckage.

Videon och bilderna nedan visar hur entreprenören på grund av relativt svåra markförhållande valde att först trycka ner sponten och sedan slå resterande bit.

Monteringen sker 5&5, som de ligger på pall. Verktyget lyfts sedan ur AQVIS Miljöspont i lösa band för att det inte skall spänna i sponten. Montering LJ Mark Läs mer om

AQVIS Miljöspont som markspont här>> och om tätkärna här>>

Mölndalsån