Skip to main content

AQVIS Miljöspont används för att höja vattennivån i ett norskt naturreservat. Syftet är att sumpmarksfloran, som reservatet inrättades för att skydda, ska återetablera sig efter 30 år av nedgång. 

Buttekvern naturreservat i Hedmark, Norge, är ett litet skogsområde med olika typer av sumpskog. Sumpskogen är sedan länge dikad, vilket medfört att sammansättningen av växter i reservatet förändrats. Under de senaste 30 åren har stora mängder gran vuxit upp och många sumpväxter som tidigare fanns i reservatet trivs inte i den nya miljön.

2013 beslutades att man skulle försöka höja vattennivån i reservatet. En spontvägg skulle monteras i reservatets ytterkant, precis innanför den kulvert som leder bort vattnet. Entreprenörfirman Mathisen AS har nu utfört arbetet. Fylkesmannen (motsvarande Länsstyrelsen) rapporterar att resultatet av spontmontaget ser lovande ut. Det kommer dock att ta flera år innan man vet om granen drar sig tillbaka och sumpväxterna återetablerar sig i reservatet.